• Keukenshowroom
  • Badkamershowroom
  • Advies op maat
  • Ruime voorraad
Bouwcenter Driessen is tijdens de bouwvak gesloten van zaterdag 20 juli t/m zaterdag 10 augustus. Onze vestiging in Eindhoven is wel geopend voor levering en afhaal.

Download de Algemene Hibin voorwaarden voor onderaanneming B2B

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de algemene HIBIN verkoop- en leveringsvoorwaarden en zijn van toepassing op het aanbrengen en monteren van door de ondernemer geleverde materialen.

ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van de HIBIN, die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt en die materialen levert en / of monteert / installeert;
koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet en met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of montage / installatie;
materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten,
overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
het werk: het aanbrengen en monteren van door de ondernemer geleverde materialen en de daartoe behorende werkzaamheden;
partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.

Artikel 2. Het aanbod

1. Het aanbod van de ondernemer geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor het werk zal worden gehanteerd:

a. bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen Partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. bij de prijsvormingmethode regie doet ondernemer een opgave van de prijsfactoren (onder andere het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

Artikel 3. Verplichtingen ondernemer

1. De ondernemer is verplicht het werk naar beste weten en kunnen en conform de Overeenkomst uit te voeren.

2. De ondernemer heeft het recht (een deel van) het werk uit te laten voeren door derden, ingeleende arbeidskrachten en/of zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers).

Artikel 4. Verplichtingen koper

1. Koper is verplicht voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat:
a) De ondernemer tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen).
b) De ondernemer tijdig kan beschikken over de benodigde stukken (zoals plattegronden en tekeningen van het werkterrein en van de ligging van kabels en leidingen) die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige en deugdelijke uitvoering van het werk.
c) De ondernemer tijdig kan beschikken over het terrein waar het werk uitgevoerd dient te worden en de ondernemer het terrein goed en tijdig kan bereiken. Dit betekent onder meer dat de ondernemer gebruik kan maken van goede verharde toegangswegen, dusdanig dat haar materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kan worden gebracht. Indien er naar de mening van de ondernemer extra horizontaal transport op de bouwplaats is vereist, draagt koper de kosten hiervan.
d) De ondernemer tijdig kan beschikken over de benodigde aansluitingsmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water en kan beschikken over voldoende opslagruimte, voor zover de ondernemer hieromtrent een verzoek heeft gedaan.
e) het personeel van de ondernemer en/of een derde die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk kosteloos gebruik kan maken van de door koper te plaatsen voorzieningen (zoals doch niet uitsluitend een of meerdere keten en sanitaire voorzieningen) welke voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften;
f) De ondernemer het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren. Koper zal tijdens de uit voering van het werk actief meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die brand- en/of valgevaar opleveren en koper zal tijdens de uitvoering geen werkzaamheden opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.
g) de plaats (het werkterrein) en de zaken waar de ondernemer het werk dient te verrichten, schoon aan de ondernemer ter beschikking worden gesteld. Koper draagt zorg voor de aanwezigheid van afsluitbare afvalcontainers en voor de afvoer en storting van vrijgekomen zaken (zoals grond, emballage, puin, afvalstoffen), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
h) De ondernemer in staat is het werk veilig en overeenkomstig de geldende Arbo-regelgeving uit te voeren. Indien de benodigde voorzieningen c.q. maatregelen voor veilig werken blijken te ontbreken, verzoekt de ondernemer de koper deze terstond alsnog te treffen, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de naar haar inzicht nood zakelijke voorzieningen c.q. maatregelen te treffen.

2. De kosten die zijn gemoeid met de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 dan wel de kosten c.q. schades die ontstaan doordat koper niet, niet tijdig of niet volledig heeft voldaan aan het in dit artikel bepaalde komen geheel voor rekening en risico van koper.

Artikel 5. Voortgang / planning

1. Koper is gehouden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de opgedragen werkzaamheden van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig in te plannen en te (laten) verrichten dat de ondernemer geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van het werk.

2. Koper zal tijdig met de ondernemer in overleg treden over het inplannen van het werk van ondernemer. Koper draagt zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de uitvoering van het werk door de ondernemer en de overige bij de realisatie van het project ingeschakelde derde(n).

3. Indien de ondernemer om welke reden ook vertraging ondervindt in de uitvoering van het werk is koper gehouden de ondernemer hier onverwijld over te informeren en heeft de ondernemer - indien Partijen een opleveringsdatum / deeltijdopleveringen - zijn overeengekomen het recht op verlenging van de bouwtijd.

Artikel 6. Prijs en prijswijzigingen

1. De ondernemer heeft het recht de prijs voor het werk aan te passen na het sluiten van de overeenkomst vanwege kostenverhogende omstandigheden:
a. die haar niet kunnen worden toegerekend (zoals doch niet uitsluitend de stijging van de loonkosten/materiaalprijzen en kosten verband houdende met verontreinigde grond/grondwater); en/of
b. die het gevolg zijn van door de koper verschafte onjuiste en/of onvolledige gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn.

2. De ondernemer zal een prijsaanpassing zo spoedig mogelijk - na het bekend worden van de hiervoor genoemde omstandigheden en de gevolgen daarvan voor de prijs - aan de koper mededelen.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

1. Onder meer- en minderwerk wordt verstaan een door koper gewenste toevoeging en/of vermindering van het werk die leidt tot bijbetaling en/of inhouding op de overeengekomen prijs.

2. Meer- of minderwerk wordt - behoudens omstandigheden die onmiddellijk handelen vereisten als bedoeld in lid 3 schriftelijk tussen koper en de ondernemer overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van de ondernemer tot betaling daarvan op de koper onverlet.

3. Indien de ondernemer naar haar eigen inzicht ten behoeve van het werk genoodzaakt is onmiddellijk te handelen (en daarmee meerwerk uit te voeren), zal de koper de eventuele volledige kosten die daarmee gepaard gaan onvoorwaardelijk aan de ondernemer vergoeden.

Artikel 8. Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig dit artikel is of conform lid 4 wordt geacht te zijn goedgekeurd door koper. De dag waarop de werkzaamheden zijn of worden geacht te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop deze werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd.

2. De opneming van het werk zal geschieden na mededeling van de ondernemer aan de koper op de dag waarop naar het oordeel van de ondernemer het werk is voltooid.

3. Gebreken die een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn. De ondernemer is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

4. Het werk of delen van het werk worden geacht te zijn goedgekeurd indien het in gebruik wordt genomen door of namens de koper. In dat geval geldt de dag van ingebruikneming van het (deel van het) werk als de dag van goed keuring van het (deel van het) werk.

Artikel 9. Garantie

1. De ondernemer garandeert dat de kwaliteit van het werk voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum dat koper het werk heeft goedgekeurd dan wel het werk geacht wordt door koper te zijn goedgekeurd.

2. Koper komt geen beroep op de garantie als omschreven in lid 1 toe in het geval sprake is van:
* kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van het werk / normale afwijkingen zijn;
* klachten aan de materialen nadat koper zelf dan wel een derde handelingen / werkzaamheden aan de materialen heeft verricht;
* gebreken aan de materialen die het gevolg zijn van normale slijtage, van buiten komende invloeden (zoals weersin vloeden), enig nalaten van koper en/of abnormaal gebruik van de materialen.

3. Koper dient een klacht over het werk schriftelijk, duidelijk omschreven en zo spoedig mogelijk nadat zij de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken aan de ondernemer te melden. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat koper haar rechten ter zake van deze klacht integraal verliest.

4. De ondernemer dient een gebrek dat valt onder de garantie van dit artikel binnen een redelijke termijn te herstellen. Koper en / of andere betrokken partijen dienen de ondernemer hiertoe de gelegenheid te geven, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Indien herstel door of namens de koper wordt uitgevoerd, vervalt de garantie als bedoeld in dit artikel.

5. Iedere garantieverplichting van de ondernemer wordt opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van de overeenkomst door de koper. De koper kan pas na volledige voldoening van zijn verplichtingen aanspraak maken op nakoming van de garantie.

6. (Tussentijds) herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode als genoemd in lid 1 opnieuw aanvangt c.q. wordt verlengd.

7. Één jaar nadat koper met een klacht als bedoeld in lid 1 bekend is geworden dan wel bekend had kunnen worden, vervalt ieder vorderingsrecht dat daarmee samenhangt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid koper

1. Koper draagt de verantwoordelijkheid, de kosten en het risico voor de (gevolg) schade die ontstaat door:
a. onjuistheden en/of onvolledigheden in de door of namens koper verstrekte informatie;
b. onjuistheden in door of namens koper opgedragen werkzaamheden, verlangde werkwijzen en/of nader gegeven aanwijzingen aan ondernemer
c. gebreken aan/op/in de (on)roerende zaak waaraan/waarop/waarin de werkzaamheden worden verricht;
d. gebreken in materialen en/of hulpmiddelen die door koper zijn voorgeschreven dan wel ter beschikking zijn gesteld aan de ondernemer;
e. verontreinigingen in het bouwterrein waarop de werkzaamheden zijn / zullen worden uitgevoerd;
f. normale slijtage en/of abnormaal gebruik van de materialen.

2. Koper is aansprakelijk voor de (gevolg)schade die de ondernemer lijdt als gevolg van de vertraging die wordt ver oorzaakt door een omstandigheid die voor risico komt van/onder de verantwoordelijkheid valt van koper.

3. Koper is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan haar / voor haar rekening komende toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid ondernemer en vrijwaring

1. De ondernemer is tegenover de koper - behoudens de herstelverplichting conform artikel 9 lid 4 - niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade (waaronder ook letsel- en bedrijfsschade), gederfde winst en/of gemiste besparingen die in het kader van de uitvoering van het werk dan wel door een doen en/of nalaten van de ondernemer of een door haar ingeleende arbeidskracht, ingeschakelde zelfstandige of derde is ontstaan of aan haar zou kunnen worden toegerekend, behoudens opzet / grove schuld / bewuste roekeloosheid aan de zijde van de ondernemer.

2. In alle gevallen waarin lid 1 toepasselijkheid mist, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van de ondernemer in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

3. In alle gevallen waarin lid 1 en lid 2 toepasselijkheid missen, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot de factuurwaarde van het werk.

4. De ondernemer is jegens koper nimmer aansprakelijk voor enige vorm van vertragingsschade / overschrijding van de bouwtijd (zoals boetes en/of kortingen op de aanneemsom).

5. Koper is gehouden de ondernemer te vrijwaren tegen aanspraken van derde(n) ter zake van enige (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van ondernemer.

Artikel 12. Verzekering

1. Koper zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met de ondernemer, alle werken waarop door de ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van de ondernemer op een CAR polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het de werkzaamheden. Op de CAR-polis zullen tenminste zijn verzekerd: de materialen en de werkzaamheden van ondernemer en onderaannemers/derde(n) van ondernemer, eigendommen van ondernemer en derde(n), de op de locatie van de werkzaamheden aangevoerde materialen en materieel en de materialen die elders voor de werkzaamheden vervaardigd zijn zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het Project.

2. Koper zal de ondernemer voor de aanvang van het werk een kopie van de CAR-polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie.

3. De ondernemer zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.