• Kennis van materialen
  • 15.000 artikelen
  • Badkamershowroom
  • Op hoogte lossen
Spaarprogramma

Voorwaarden Klantenpas

De spelregels van Bouwcenter

Bouwcenter Spaarprogramma

Bouwcenter voert het Bouwcenter Spaarprogramma uit. Hieraan is de ‘Bouwcenter Klantenpas’ gekoppeld (verder te noemen BKP), waarmee de houder Bouwcenter Spaarpunten (verder te noemen BSP) kan laten registreren. De BSP kan de houder inwisselen voor onder meer cadeaus, waardecheques en toegangsbewijzen voor uitstapjes en evenementen (arrangementen).

Voor wie?

Het spaarprogramma is alleen en uitsluitend toegankelijk voor de professionele, geregistreerde debiteuren van Bouwcenter. Door gebruik te maken van de BKP verklaart de houder kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. De BKP wordt op persoon geregistreerd en is niet overdraagbaar. Iedere professionele klant van Bouwcenter kan meerdere BKP’s aanvragen, doch niet meer dan één BKP per medewerker. Dat kan aan de balie van de betreffende Bouwcenter-vestiging of door een speciaal aanvraagformulier in te vullen en deze in te leveren aan de balie van deze Bouwcenter-vestiging. Per klantbedrijf kan slechts één persoon de BSP verzilveren (de stamkaarthouder). Medewerkers die een BKP op naam hebben, maar geen stamkaarthouder zijn, kunnen wel BSP laten bijboeken.

Houders van de BKP kunnen met de BKP punten sparen door materialen bij Bouwcenter te kopen. Elke bij Bouwcenter bestede tien euro (exclusief btw) is goed voor één (1) spaarpunt; tien BSP vertegenwoordigen een waarde van één euro, elke bestede euro is goed voor 0,1 BSP. De BKP is geen betaalmiddel en blijft eigendom van Bouwcenter. BSP kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.

Verstrekken BSP

De BSP worden alleen verstrekt bij afhaalorders. Na het scannen van de BKP worden de gespaarde punten bij elke nieuwe order herberekend en weergegeven op de betreffende factuur. Indien er sprake is van ‘retour op order’ waarbij BSP zijn gespaard, dan wordt het betreffende aantal BSP in mindering gebracht op het totaalaantal BSP. De BSP zijn na het kalenderjaar waarin ze gespaard zijn, nog twee jaar geldig. Fiscale gevolgen, voortvloeiend uit het Bouwcenter Spaarprogramma, zijn voor de klant.

Bestellen cadeaus en arrangementen

Hoewel de BKP geen betaalmiddel is, vertegenwoordigt de BKP wel een waarde door het aantal spaarpunten. Met deze punten zijn, mits het aantal toereikend is, onder meer cadeaus en arrangementen te bestellen. Deze staan vermeld in de cadeaugids op de website van Bouwcenter (www.bouwcenter.nl). Hiermee garandeert Bouwcenter niet dat de getoonde artikelen en toegangsbewijzen voor evenementen te allen tijde verkrijgbaar zijn. Indien artikelen op de website of anderszins tegen een onjuist aantal BSP zijn vermeld of BKP-houder een betalingsachterstand heeft, dan behoudt Bouwcenter zich het recht voor orders te annuleren. De betreffende BSP worden teruggestort aan de BKP-houder. Het bestellen van cadeaus dient door de stamkaarthouder bij de betreffende Bouwcenter-vestiging te gebeuren. Door het scannen van de BKP door de Bouwcenter medewerker worden de BSP automatisch afgeboekt en ontvangt de stamkaarthouder per direct zijn cadeau(s), mits de betreffende Bouwcenter-vestiging deze op voorraad heeft. De cadeaus worden niet bezorgd. Voor het bestellen van arrangementen geldt een andere procedure. Omdat de arrangementen veelal seizoens- of datumgebonden zijn, worden de betreffende bescheiden niet direct meegegeven bij het afboeken van de BSP. Na het afboeken dient de stamkaarthouder contact op te nemen met de leverancier van de arrangementen om aan te geven welk arrangement hij/zij wil bestellen. De bescheiden worden vervolgens naar de betreffende stamkaarthouder toegestuurd. In alle gevallen dient de stamkaarthouder zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort of rijbewijs. Boekingen en reserveringen die zijn gedaan voor arrangementen, die zijn verbonden aan de BSP, zijn bindend. Er vindt geen restitutie plaats indien de boeking of reservering is gedaan.

Legitimatie en aansprakelijkheid

Ook bij registratie dient de betreffende BKP-houder op verzoek zijn/haar legitimatiebewijs te tonen en een kopie van inschrijving van de Kamer van Koophandel. Bouwcenter behoudt zich het recht voor een kopie te bewaren van beide documenten. In geval van verlies, diefstal of beschadiging dient de klant hiervan direct melding te maken aan de Bouwcenter-vestiging zodat de BKP kan worden geblokkeerd. De BKP-houder kan dan een nieuwe BKP aanvragen; hiervoor wordt eenmalig één (1) euro (exclusief btw) in rekening gebracht. Het aanvragen van een nieuwe BKP geschiedt aan de balie van de betreffende Bouwcenter-vestiging.

Bouwcenter erkent noch aansprakelijkheid voor onjuist of frauduleus gebruik van de BKP, noch voor de gevolgen van een vertraging bij vervanging van een verloren, gestolen of beschadigde BKP. Ook erkent Bouwcenter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van sparen in groepsverband. De BKP-houder is verplicht omissies, zoals foutieve afschrijvingen, schriftelijk te melden aan het betreffende Bouwcenter. Bouwcenter erkent geen aansprakelijkheid bij drukfouten of onjuist afgebeelde cadeaus, aantallen BSP of anderszins.

Wijzigingen

Bouwcenter behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de aangeboden artikelen die betrekking hebben op het Bouwcenter Spaarprogramma zonder daar verantwoording voor af te hoeven leggen. Onterecht verkregen BSP dienen aan Bouwcenter te worden gecompenseerd. Bouwcenter behoudt zich het recht voor bij fraude of vermoeden van fraude de BKP te blokkeren. Adreswijzigingen dient de BKP-houder via het mutatieformulier schriftelijk door te geven aan de betreffende Bouwcenter-vestiging.

Beëindiging Bouwcenter spaarprogramma

BKP-houders zijn te allen tijde gerechtigd hun deelname aan het Bouwcenter Spaarprogramma te beëindigen. Dat dient schriftelijk te gebeuren door middel van een mutatieformulier dat bij de betreffende Bouwcenter-vestiging verkrijgbaar is. Bouwcenter behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma te beëindigen, zonder compensatie van de gespaarde BSP. Bij beëindiging van het spaarprogramma heeft de deelnemer het recht zijn punten tot maximaal een maand na de beëindiging te verzilveren. Na verloop van deze termijn vervallen de punten. In geval van faillissement van BKP-houder beëindigt het Bouwcenter Spaarprogramma direct en vervallen de gespaarde BSP’s.

Klachten

Klachten omtrent het Bouwcenter Spaarprogramma dient de BKP-houder schriftelijk te sturen naar:

Bouwcenter B.V.
Antwoordnummer 380
4200 VB Gorinchem.

Vraag je persoonlijke klantenpas aan!

Ben jij zakelijke klant bij Bouwcenter en wil je alleen of samen met je collega's sparen voor de leukste cadeaus? Vraag je dan je persoonlijke klantenpas aan bij jouw Bouwcentervestiging.